I egenskap av koncernchef för Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) lämnar jag härmed delårsrapport 2023 Q3 med en uppdatering kring bolagets finansiella ställning.

Verksamheten har fortsatt präglats av en turbulent omvärld med Rysslands krig i Ukraina, energikris, hög inflation och stigande räntor vilket har skapat större utmaningar för bolaget och en något mindre tillväxt än tidigare framtagna prognoser.

Försäljning och resultat under de första 9 månaderna 2023
Bolaget har under perioden haft en god tillväxt inom managementtjänster vilket har påverkat omsättningen positivt under perioden. De operativa intäkterna uppgick till ca 2,3 Mkr med ett positivt resultat om ca 1,3 Mkr. Bolaget har därefter haft en mycket god utveckling under sista kvartalet varav årsresultatet nu uppskattas bli cirka 6.0 – 6.5 Mkr. Bolaget främsta intäkter kommer dock från vår kapitalförvaltning och är baserad på hur respektive portföljbolag utvecklas och vid vilken tidpunkt de olika innehaven avyttras vilket återspeglas väldigt tydligt under tidigare verksamhetsår 2022.

Stort fokus på Nordiska Innnovationsfonden AB (tidigare Newton Nordic AB)
Bolaget har under perioden haft ett väldigt stort fokus på det delägda dotterbolaget Newton Nordic som under sommaren 2023 slutförde en försäljning av sin operativa kameraverksamhet. Resultatet av denna försäljning blev ett positivt rörelseresultat om ca 14,3 Mkr vilket är historiskt rekord för kamerabolaget då det tidigare år alltid dragits med stora förluster. Vårt arbete har sedan försäljningen påbörjat en omstöpningsprocess av bolaget med syfte att skapa ett renodlat Innovationsföretag där fokus ligger på nya svenska tillväxtbolag.

Förvärv och tillväxt
Bolaget har under perioden identifierat ett flertal olika förvärvsobjekt som bolaget idag bedömer kan skapa en väldigt god värdetillväxt som portföljbolag i Bolaget. En del av dessa ligger för närvarande under en DD process och vår målsättning är att kunna slutföra 1-2 av dessa förvärv redan under Q1 2024.

Substansvärde och eget kapital
Substansvärdet per aktie uppgick till 8,93 SEK per den 30/9 – 2022 vilket är en ökning från tidigare år om 6,16 SEK och eget kapital uppgick till 24,9 Mkr.

VD har ordet avslutningsvis
Vi har under perioden fått ett tydligt bevis på att vår affärsmodell är väldigt hållbar och att tillväxttakten fortsätter enligt tidigare uppsatta mål. Jag ser fram emot det kommande året och våra framtida företagsförvärv, säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Star Innovation Group AB (publ).

Du hittar rapporten (här).

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.