EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

På bolagstämman den 2023-10-04 beslutade aktieägarna att bolaget ska emittera ett nytt obligationslån till ett värde av
10 MSEK för att ytterligare stärka koncernens rörelsekapital och möjliggöra för nya företagsförvärv under 2024. Emissionen kan totalt tillföra Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader och ett memorandum är idag offentliggjort på bolagets hemsida (www.sigab.eu). Både befintliga aktieägare, institutionella investerare samt allmänheten i Sverige får möjligheten att teckna de nya obligationerna.

Emittent
Star Innovation Group AB (publ)

Lånebelopp
Obligationslånet uppgår till 10 000 000 SEK.

Teckningsrätt
Teckning av obligationslånet har beslutats ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare men samtliga aktieägare kommer bli utskickade ett obligationserbjudande för att kunna delta i obligationen.

Ränta
Obligationslånet löper med en årlig ränta om 12.25%.

Utbetalning
Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott och kommer att hanteras av Svenska Euroclear.

Teckningspost
Teckning av obligationer sker i poster om 10 000 SEK och totalt kommer 1 000 poster att emitteras, vilket tillför Bolaget 10 000 000 SEK före emissionskostnader.

Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av obligationer ska ske genom att korrekt ifylld intresseanmälan skickas eller lämnas till bolaget på adress nedan. Anmälan om teckning ska ske till Star Innovation Group AB (publ) och anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 17:00 den 31 januari 2024. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna intresseanmälan att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld intresseanmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Betalning
Betalning ska ske enligt instruktion på avräkningsnotan som sänds ut till de som erhållit tilldelning. Betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan

Obligationsinnehavare förmånsrättsliga ställning
Obligationerna kommer, när de är utgivna, att vara skuldförbindelser enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Obligationerna är inlösenbara obligationer. I händelse av insolvens har obligationshavarna företräde framför andra fordringsägare enligt svensk lag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.