Aktien och aktiekapital

Star innovation Group har två (2) aktieslag, A- och B-aktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. Varje aktie har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid stämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av hen ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott vid likvidation. Kvotvärdet uppgår till 0,25 kronor per aktie.

Star innovation Groups aktiekapital per 13 maj 2022 uppgick till 550 000 kronor. Aktiekapitalet fördelades på 500 000 A-aktier och 1 700 000 B-aktier varav utestående aktier uppgick till totalt 2 200 000.

Styrelsen beslutade under våren 2022 att ansluta bolagets aktier till Euroclear (värdepapperscentralen) för elektronisk hantering av aktieboken varav en ansökan är idag påbörjad och beräknas bli färdig under juni/juli 2022.