Kommuniké från årsstämma 2024

Årsstämman i Star Innovation Group AB (publ), org. nr 559210–5141 (“Bolaget”) hölls den 28 juni 2024 kl 13:00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 29 Göteborg. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades: Fastställande av resultat- och balansräkning Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023. Vinstdisposition Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Ansvarsfrihet Det beslutades att bevilja [...]

2024-06-30T22:41:46+02:002024-06-28 15:40|

Star Innovation avser att notera sina aktier på Spotlight Stock Market

Star Innovation Group AB (publ) (“Star Innovation” eller “Bolaget”), ett svenskt innovations- och investmentbolag med huvudkontor i Göteborg offentliggör idag sin avsikt att genomföra en marknadsnotering av sina aktier på Spotlight Stock Market under det tredje kvartalet (Q3) 2024. -Star Innovation är idag ett publikt avstämningsbolag och redan anslutet till Euroclear med en bred ägarstruktur vilket bidrar till att noteringsprocessen kan göras via fast-track och därigenom slutföras redan i oktober 2024, säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ). Första handelsdagen är preliminärt satt till den 18:e oktober 2024. I samband med listningen kommer även Star Innovation [...]

2024-06-18T16:30:21+02:002024-06-18 16:30|

Publicering av årsredovisning 2023

Ladda ner årsredovisningen här Star Innovation Group AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil. Årsredovisningen finns även att tillgå via bolagets hemsida www.sigab.eu För ytterligare information vänligen kontakta: Jesper Starander, VD E-post: jesper.starander@sigab.eu Mobil: 0735-126440 Ladda ner årsredovisningen här

2024-06-18T16:25:00+02:002024-06-14 16:24|

Kallelse till årsstämma i Star Innovation Group AB (publ)

Ladda ner kallelsen här Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Star Innovation Group AB (publ), org. nr 559210–5141 (“Bolaget”) till årsstämma den 28 juni 2024 kl 13:00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 29 Göteborg. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 juni 2024, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast klockan 12:00 den 21 juni 2024 via bolagets e-postadress ir@sigab.eu. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd [...]

2024-05-31T08:45:45+02:002024-05-31 08:44|

Försäljningsstart för Leadcaller i Storbritannien och Irland

Ladda ner pressmeddelandet här Star Innovation Group AB (publ) ("Star Innovation") portföljbolag Leadcaller öppnar idag upp försäljning av bolagets unika erbjudande i Storbrittanien och Irland. Jesper Starander, VD för Star Innovation, har tillsammans med Jonas Wenzel, VD för Leadcaller, ingått ett strategiskt samarbete med Mats Forsgren, VD för Growth Gen för att lansera Leadcaller på de Brittiska öarna. Mats Forsgren har tidigare försäljningschefsroller på LinkedIn och PluralSight och säger i ett uttalande att Growth Gen är stolta över sin nya roll som officiell representant för Leadcaller i Storbritannien och Irland. Vidare säger han att detta [...]

2024-05-27T16:54:13+02:002024-05-15 15:45|

Publicering av bokslutskommuniké 2023

Läs hela bokslutskommunikén här I egenskap som koncernchef för Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) lämnar jag härmed denna bokslutskommuniké för verksamhetsår 2023 samt en verksamhetsuppdatering. Redovisningsprinciper och koncernredovisning Bolaget tillämpar K3 redovisning och är undantagen koncernredovisning. Tillväxt och förvärv under 2023 Det sägs att alla bra saker kommer i tre ting och det var exakt 3 nya förvärv som slutfördes under 2023. Tre helt olika förvärv men samtidigt är alla tre uppbyggda inom teknik och innovation vilket gör dem väldigt passade som portföljbolag till oss. De nya förvärven genomfördes under andra halvåret och förberedelser för ytterligare ett förvärv [...]

2024-04-19T16:35:13+02:002024-04-19 16:33|

Star Innovation ingår nytt kreditavtal med svensk storbank

Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) har efter avslutad upphandling tecknat ett nytt kreditavtal med en svensk storbank. Nya avtalet avser en förvärvskredit till rörlig ränta och har en löptid om 4 år vilket ger bolaget möjligheten att genomföra ytterligare nya företagsförvärv. ”Genom vår nya affärsbank så skapas möjligheten för Bolaget att kunna hålla en högtillväxttakt under kommande år vilket i sin tur kommer skapa värde till alla bolagets aktieägare”, säger Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ). För ytterligare information kontakta: Jesper Starander, VD i Star Innovation Group AB (publ) Mobil: + 46 735 126 440 E-post: [...]

2024-04-19T16:28:16+02:002024-04-19 11:34|

Star Innovation har beslutat att notera sina aktier i Sverige

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) styrelse har efter samråd med bolagets finansiella rådgivare, marknadsplats (MTF) och Bolagets huvudägare beslutat att en notering av Bolagets b-aktie kommer att stödja nästa steg i utveckling mot Bolagets tillväxt- och lönsamhetsmål. En notering kommer också att stärka Bolagets profil genom en ökad medial uppmärksamhet och [...]

2024-04-19T16:26:52+02:002024-04-18 14:00|

Star Innovation offentliggör slutligt utfall i emission

Star Innovation Group AB (publ) (”SIGAB”) styrelse har beslutat att stänga pågående kapitalanskaffning i bolaget. Den slutliga sammanräkningen visar att 1.491.500 aktier tecknades av både befintliga aktieägare och nya investerare. Bolaget tillförs cirka 9,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Därutöver så emitteras 1.491.500 teckningsoptioner av serien TO1, TO2, TO3 enligt tidigare emissionsvillkor. Teckningsoptionerna kan ytterligare tillföra bolaget ett kapitaltillskott på totalt 14.616.700 före emissionskostnader. Aktier och aktiekapital Nyemission kommer öka SIGAB:s aktiekapital med 372.875 SEK, från nuvarande 845.835 SEK, till 1.218.710 SEK genom emission av 1.491.500 nya B-aktier. Efter emissionen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 4.874.840 [...]

2024-04-19T16:25:12+02:002024-04-18 10:10|

SIGAB tidigarelägger kvartalssiffror & resultat för perioden (2023-01-01 – 2023-12- 31)

Star Innovation Group AB (publ) ("SIGAB") har beslutat att tidigarelägga sin finansiella rapport för det fjärde kvartalet 2023 mot bakgrund av de pågående kapitalanskaffningar som bolaget håller på att stänga. Bolaget har under det sista kvartalet 2023 haft en väldigt god resultatutveckling vilket direkt kan härledas till portföljbolagens starka utveckling under perioden. Bolagets operativa intäkter för helåret blev ca 5,2 Mkr och de operativa kostnader uppgick till ca -3,4 Mkr, vilket resulterade i ett positivt rörelseresultat för bolaget om ca 1,8 Mkr. Bolagets finansiella poster uppgick totalt till 15,4 Mkr (försäljning av innehav och omvärdering av innehav), vilket resulterade i [...]

2024-01-23T16:51:11+02:002024-01-23 16:51|
Till toppen