Årsstämman i Star Innovation Group AB (publ), org. nr 559210–5141 (“Bolaget”) hölls den 28 juni 2024 kl 13:00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 29 Göteborg. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.

Vinstdisposition
Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja var och en styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
Arvoden till styrelsen och revisorn
Stämman beslutar att inget styrelsearvode ska utgå för den kommande mandatperioden. Arvodet för revisionsbyrå ska ske enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja sittande styrelse Jesper Starander, Magnus Hellström och Ida Alfredsson som styrelseledamöter samt att omvälja revisionsbolaget Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228, med huvudansvarig revisor Ivan Ticic.

Emissionsbemyndigande
Bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

KORT OM STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett svenskt innovationsbolag med fokus på svenska tillväxtbolag med siktet inställt på global försäljning av produkter och tjänster i sin portfölj. Bolaget bedriver även en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital.

För ytterligare frågor, kontakta:
Jesper Starander, VD, Star Innovation Group AB (publ)
E-post: jesper.starander@starinnovation.se
Telefon: +46 735 12 64 40