Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 2023-10-04 kl 13.00 en extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades:

Stämman beslutade att välja Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ivan Ticic.

Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission till en mindre grupp externa investerare i syfte att utöka bolagets ägarstruktur samt stärka den allmänna finansiella ställningen i bolaget för att möjliggöra nya företagsförvärv. Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO1 där varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till priset 9.80 SEK. Teckningsperioden för erbjudandet ska vara mellan den 2023-10-06 och den 2023-10-30 och teckningsperioden av teckningsoptionerna TO1 ska vara mellan den 2024-06-01 – 2024-06-30. Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 2.400.000 SEK och TO1 optionerna 2.940.000, vilket ger ett kapitaltillskott om 5.340.000 SEK före emissionskostnader. Styrelsen har även rätten att förlänga teckningsperioden.

Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission till en mindre grupp externa investerare i syfte att utöka bolagets ägarstruktur samt stärka den allmänna finansiella ställningen i bolaget för att möjliggöra nya företagsförvärv. Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO2 där varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till priset 9.80 SEK. Teckningsperioden för erbjudandet ska vara mellan den 2023-10-06 och den 2023-10-30 och teckningsperioden av teckningsoptionerna TO2 ska vara mellan den 2024-06-01 – 2024-06 30.Nemissionen av aktier kan totalt inbringa 2.400.000 SEK och TO1 optionerna 2.940.000, vilket ger ett kapitaltillskott om 5.340.000 SEK före emissionskostnader. Styrelsen har även rätten att förlänga teckningsperioden.

Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission till bolagets minoritetsägare i syfte att utöka bolagets ägarstruktur samt stärka den allmänna finansiella ställningen i bolaget för att möjliggöra nya företagsförvärv. Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO3 där varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till priset 9.80 SEK. Teckningsperioden för erbjudandet ska vara mellan den 2023-10-06 och den 2023-10-30 och teckningsperioden av teckningsoptionerna TO3 ska vara mellan den 2024-06-01 – 2024-06-30. Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 2.400.000 SEK och TO1 optionerna 2.940.000, vilket ger ett kapitaltillskott om 5.340.000 SEK före emissionskostnader. Styrelsen har även rätten att förlänga teckningsperioden.

Stämman beslutade emittera ett obligationslån av serien OB1 till en mindre grupp investerare till ett belopp om 5 Mkr med en årlig ränta om 10.25%. Teckningsperioden ska vara mellan den 2023-11-01 – 2023-11-30. Teckningsposten ska vara minimum 10.000 SEK per investerare där varje investerare har rätten att förvärva maximalt 50 poster till ett värde av 500.000 SEK. Nya obligationslånet ska löpa mellan perioden 2023-12-01 till den 2026-11-30 och ränteutbetalning sker 4 per år. Styrelsen har även rätten att förlänga teckningsperioden.

Stämman beslutade att ändra nuvarande bolagsordningen med tillägg med nedanstående
2 punkter (§12 och §13).

§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm, Karlstad och Malmö.

§ 13 Former för bolagsstämma
Bolagsstämma kan även hållas som digital stämma. Distansdeltagare vid digital stämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande) att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Styrelsen
Göteborg
2023-10-05

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.