EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Star innovation Group AB (publ) (”SIGAB” eller ”Bolaget”) har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i spridningsemission varav Bolaget nu tillförs cirka 4,2 Mkr före emissionskostnader. Totalt kommer SIGAB att nyemittera 1 107 808 b-aktier (á 3.8 SEK), vilket innebär en aktieutspädning om cirka 53% för befintliga aktieägare i Bolaget.

Det är glädjande att emissionen ändå kunde stänga på 4,2 Mkr sett till den osäkerhet som finansmarknaden för tillfället uppvisar i relation till de oroligheter som idag finns i omvärlden. Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna till sin angivna depå eller VP-konto, säger Jesper Starander,
VD i Star innovation Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.