Bolagsordning

Org. nr.: 559210–5141

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Star Innovation Group AB (publ).

§ 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun i västra Götalands län. Bolagsstämmas ska förutom i Göteborg kunna hållas i Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva en investment verksamhet genom att genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Därutöver ska bolaget bedriva managementtjänster inom företagsekonomi samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 550,000 kronor och högst 2,000,000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER OCH AKTIESLAG

Antalet aktier ska vara lägst 2,000,000 och högst 8,000,000.

Aktier skall kunna ges ut i två slag: A-akter och B-aktier. Varje A-aktie har tio (10) röster och varje B-aktie har en (1) röst och samtliga två aktieslag kan vardera ges ut till ett antal högst 100% av samtliga aktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt). Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ordinarie styrelseledamöter samt inga suppleanter. Ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter på den årsstämma som hålls efter det fjärde alternativt vid omval tredje räkenskapsårets utgång.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar; minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 ANMÄLAN OM DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare och ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta från den 1 januari till den 31 december.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).