Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Star Innovation Group AB (publ), org. nr 559210–5141 (“Bolaget”) till årsstämma den 28 juni 2024 kl 13:00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 29 Göteborg.

DELTAGANDE
En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 juni 2024, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast klockan 12:00 den 21 juni 2024 via bolagets e-postadress ir@sigab.eu.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 19 Juni 2024, förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av förslag till dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.
 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Stämman beslutar om att ändra bolagsordningen.
 11. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan.
 14. Val av revisor, se närmare nedan.
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se närmare nedan.
 16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till beslut

Fastställande av arvode för styrelsen och revisor (punkt 11)
Inget styrelsearvode ska utgå för den kommande mandatperioden. Arvodet för revisionsbyrå sker enligt löpande räkning.

Antal styrelseledamöter och revisor (punkt 12)
Förslag att utse minst 3 ledamöter, inga suppleanter och en (1) revisor.

Val av styrelseledamöter (punkt 13)
Förslag om att omvälja sittande styrelse Jesper Starander, Magnus Hellström samt Ida Alfredsson.

Val av revisor (punkt 14)
Förslag om att omvälja revisionsbolaget Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 med huvudansvarig revisor Ivan Ticic.

Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande) (punkt 14)
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Star Innovation Group AB (publ)
Göteborg, Maj 2024
Styrelsen