I egenskap som koncernchef för Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) lämnar jag härmed denna bokslutskommuniké för verksamhetsår 2023 samt en verksamhetsuppdatering.

Redovisningsprinciper och koncernredovisning
Bolaget tillämpar K3 redovisning och är undantagen koncernredovisning.

Tillväxt och förvärv under 2023
Det sägs att alla bra saker kommer i tre ting och det var exakt 3 nya förvärv som slutfördes under 2023. Tre helt olika förvärv men samtidigt är alla tre uppbyggda inom teknik och innovation vilket gör dem väldigt passade som portföljbolag till oss. De nya förvärven genomfördes under andra halvåret och förberedelser för ytterligare ett förvärv togs under sista kvartalet och beräknas kunna slutföras under våren 2024. Två av dessa bolag planerar själv samtidigt att bredda sin ägarstruktur under första halvåret 2024 varav befintliga aktieägare även kommer få möjligheten att medverka i dessa två spridningsemissioner.

Försäljning och resultat under 2023
Bolaget har under verksamhetsåret haft en god tillväxt inom managementtjänster vilket har bidragit till ett operativt överskott om ca 1,3 Mkr. Totala intäkter uppgick för helåret till cirka 5,2 Mkr med ett finansiellt resultat efter skatt om cirka 7,9 Mkr. Bolagets främsta intäkter kommer från vår förvaltning och är baserad på hur respektive innehav utvecklas och vid vilken tidpunkt de olika innehaven avyttras.

Omvärldspåverkan från Ukraina och Ryssland
Verksamheten har fortsatt präglats av en turbulent omvärld med Rysslands krig i Ukraina, vilket har skapat en del utmaningar för bolaget då många av våra leverantörer har påverkats negativt vilket i sin tur har bidragit till högre omkostnader för oss som är beställare. Vi har därför reviderat ner vår nuvarande tillväxtprognos emot den tidigare men det positiva är att vi fortfarande upprätthåller en god tillväxtkurva, säger Jesper Starander.

Stort fokus på Nordiska Innovationsfonden AB (tidigare Newton Nordic AB)
Bolaget har under hela året haft en väldigt stor fokus på det delägda dotterbolaget Newton Nordic som sedermera även bytte företagsnamn till Nordiska Innovationsfonden AB. Under sommaren 2023 slutförde dotterbolaget en försäljning av sin operativa kameraverksamhet och resultatet av försäljningen blev ett positivt rörelseresultat om ca 14,3 Mkr. Därefter har bolaget påbörjat en omstöpningsprocess med syfte att skapa ett renodlat Innovationsföretag där fokus ska uteslutande ligga på svenska tillväxtbolag.

Substansvärde och eget kapital
Substansvärdet per aktie uppgick till 6,94 SEK per den 31/12 – 2023 och eget kapital uppgick till totalt 31,3 Mkr.

VD har ordet avslutningsvis
Jag vill tacka alla koncernens medarbetare och samarbetspartners för ett mycket bra jobb under året men även alla aktieägare som har valt att följa med oss på vår tillväxtresa säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Star Innovation Group AB (publ).