EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Bolagsstämman i Star Innovation Group AB (publ) beslutade den 4 oktober 2023 att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 300 000 b-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga Erbjudandet eller Företrädesemissionen.

Företrädesrätten ger befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 13 december 2023 under perioden från och med den 15 december 2023 till och med den 31 januari 2024 att teckna aktier genom detta erbjudande. Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO3 där varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till priset 9.80 SEK. Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 2,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK vid fulltecknad företrädesemission. Ytterligare 2,9 MSEK kan Bolaget komma att tillföras genom teckningsoptioner av serien TO3.

VD har ordet
Star Innovation Group AB (publ) har som ni vet haft en mycket lönsam tillväxtresa under de senaste åren där omsättningen för verksamhetsår 2022 uppgick till hela 24,9 Mkr och vi hade ett positivt rörelseresultat på 17,8 Mkr. Bolagets affärsmodell är beprövad och har nu bevisat att den fungerar i både högkonjunktur och lågkonjunktur.

Tillväxten i bolaget har under 2023 har varit fortsatt väldigt god trots de oroligheter som finns i Europa samt den höga inflationstakt som råder i stora delar av världen. Bolaget har idag en mycket stark balansräkning och vi avser under de kommande 6 månaderna att genomföra ett flertal nya företagsförvärv som kommer att bidra till både ökad omsättning och resultat i bolaget. Jag och styrelsen har som målsättning att bolaget ska kunna uppnå en omsättning på över 100 Mkr inom de närmaste 3 åren.

För att kunna ta vara på de affärsmöjligheter som idag finns på marknaden så har bolagstämman den 4 oktober 2023 beslutat att genomföra en företrädesemission. En emission riktad till minoritetsägarna i bolaget. Kapitalet från nyemissionen samt från den nya obligationsutgivningen ska uteslutande användas till nya företagsförvärv under första halvåret 2024.

Emissionserbjudandet i korthet
Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO3 där varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till priset 9.80 SEK. Teckningsperioden för erbjudandet ska vara mellan den 2023-12-15 och den 2024-01-31 och teckningsperioden av teckningsoptionerna TO3 ska vara mellan den 2024-06-01 – 2024-06- 30. Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa bolaget 2.400.000 SEK och TO3 optionerna 2.940.000, vilket ger ett kapitaltillskott om 5.340.000 SEK före emissionskostnader. Star Innovation Group AB (publ) har även rätten att förlänga teckningsperioden. Erbjudandet är begränsat till endast 300.000 b-aktier och teckning sker enligt ”först till kvarn”.

Börsnotering
Bolaget avser att även lista sin b-aktie under först halvåret 2024 och en dialog förs idag med en av de ledande marknadsplatserna i Sverige som ställt sig positiva till en marknadsnotering av aktien.

Avslutningsvis
Så vill jag tacka alla aktieägare för ert stöd och för ert förtroende för både mig och vårt bolag, säger Jesper Starander,
VD i Star Innovation Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.