EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Star Innovation Group AB (publ) (”SIGAB” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en en nyemission av aktier om totalt 5 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). Erbjudandet ger SIGAB stärkt förmåga att kapitalisera på de nya tillväxtmöjligheter som Bolaget identifierat på marknaden och genom dessa kommande investeringar kommer SIGAB framgent skapa större intäkter och i sin tur skapa betydande aktieägarvärden, säger Jesper Starander, VD i SIGAB.

I samband med Erbjudandet har SIGAB upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) avseende Erbjudandet som riktas till Institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.SIGAB.eu).

ERBJUDANDET I KORTHET
Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 660 000 aktier. Erbjudandet riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Erbjudandet är 7,6 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 25,1 MSEK och minsta teckningspost är 500 aktier, motsvarande 3 800 SEK. Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 19 maj till och med den 5 juni 2023 och styrelsen äger rätten att förlänga teckningsperioden. Bolaget kommer att prioritera en tilldelning gällande så många tecknare som möjligt i emissionen i syfte att uppnå en så bred ägarstruktur som möjligt vilket går i linje med Bolagets strategi att framtidssäkra en marknadsnotering av Bolagets aktier.

Anmälan är bindande och ska vara bolaget tillhanda senast den 5 juni 2023 och skickas till IR@sigab.eu alternativt till bolagets adress enligt nedanstående anvisning.

Star Innovation Group AB (publ)
Att: Emissioner
Box 4211
171 04 Solna

Varmt välkommen att bli aktieägare i ett nytänkande investmentbolag!

Star Innovation Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.