EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

netProviders International AB (publ) (”netProvider” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en en nyemission av aktier om totalt 8,1 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). I samband med Erbjudandet har netProviders upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) avseende Erbjudandet som riktas till Institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.netproviders.io)

ERBJUDANDET I KORTHET
Erbjudandet omfattar en spridningsemission på 8.160.000 SEK och erbjudandet omfattar 170.000 nyemitterade B-aktier och 170.000 befintliga B-aktier som erbjuds av säljande aktieägare. Teckningskursen är fastställd till 24 SEK per B-aktie och emissionen genomförs för att säkerställa nödvändiga tillväxtkapital under de kommande 18 månader samt för att breda den nuvarande ägarstrukturen i bolaget. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. Emissionen innebär att högst 170,000 nya B-aktier ska emitteras av Bolaget till en teckningskurs om 24 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 23 maj till och med
09 juni 2023 eller ett sådant senare datum som beslutas av styrelsen. Bolagets aktiekapital kommer genom erbjudandet att ökas med högst 595.000 kronor och vid ett fulltecknat erbjudande kommer bolaget att tillföras 4.080.000 kronor före transaktionskostnader, vilket beräknas uppskattas till cirka 250.000 kronor. Nyemissionen medför en utspädning med högst 10,65% av de utomstående aktierna i bolaget. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission, men anser att det bland annat skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose det befintliga rörelsekapitalbehovet och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur och med bakgrund emot detta så föreslås en nyemission med avvikelse av aktieägarnas företrädesrätt.

Anmälan är bindande och ska vara bolaget tillhanda senast den 9 juni 2023 och skickas till IR@netproviders.io alternativt till bolagets adress enligt nedanstående anvisning.

netProviders International AB (publ)
Att: Emissioner
Box 4211
171 04 Solna

Varmt välkommen att bli delägare i framtidens digitala kommunikationsbyrå

netProviders International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.