Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) höll i fredags kl 13.00 den 19 maj 2023 extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades:

Beslut gällande ny revisor (punkt 6):
På förslag från aktieägaren Jesper Starander valdes Leif Skarle, Sonora Revision AB, till ny revisor för Bolaget.

Beslut om genomförande av nyemission (punkt 7):
Stämman godkände styrelsens förslag (se bilaga 1 i kallelse) om genomförande av nyemission.

Beslut om att bemyndiga styrelsen gällande nyemission (punkt 8):
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Stockholm, maj 2023
Star Innovation Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.