EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Star innovation Group AB (publ) (”SIGAB” eller ”Bolaget”) har beslutat om en emission av aktier om 11,9 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). Erbjudandet ger SIGAB stärkt förmåga att kapitalisera på de nya tillväxtmöjligheter som Bolaget identifierat på marknaden och genom dessa kommande investeringar kommer SIGAB framgent skapa större intäkter och få utökat sin kapitalförvaltning, vilket i sin tur skapar betydande aktieägarvärden.

I samband med Erbjudandet har SIGAB upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”)
avseende Erbjudandet som riktas till Institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.SIGAB.eu)

ERBJUDANDET I KORTHET

Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 3 150 000 aktier. Erbjudandet riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 11,9 MSEK
före emissionskostnader.

Teckningskursen i Erbjudandet är 3,8 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 8,3 MSEK och minsta teckningspost är 1 000 aktier, motsvarande 3 800 SEK.

Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 3 juni till och med den 24 juni 2022. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Bolaget kommer att prioritera en tilldelning gällande så många tecknare som möjligt i emissionen i syfte att uppnå en så bred ägarstruktur som möjligt vilket går i linje med Bolagets strategi att framtidssäkra en marknadsnotering av Bolagets aktier.

Bolaget har som målsättning att uppnå en årlig avkastning på eget kapital om cirka 20% och en utdelningspolicy där 70% av rörelseresultatet delas ut till aktieägarna varje år. Detta uppnås genom att SIGAB har låga förvaltningskostnader där avkastning per investerad krona resulterar i en god avkastning i förhållande till eget kapital.

Varmt välkommen att bli aktieägare i ett nytänkande investmentbolag!

Star Innovation Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.