Aktieägarna i Star Innovation Group AB (publ), org nr 559210–5141, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 maj 2023 kl 13.00 hos Aktiebolagstjänst, Drottninggatan 104, Stockholm. Information om de av bolagsstämman fattade beslut kommer att offentliggöras av Bolaget senast måndagen den 22 maj genom ett pressmeddelande.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 12 maj 2023 kl 12.00 till adressen Star Innovation Group AB (publ), Box 4211, 171 04 Solna eller via e-post till IR@sigab.eu

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman.

Ärenden på Stämman

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av förslag till dagordning
  6. Val av revisor
  7. Beslut om nyemission om 5 Mkr, se nedan
  8. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan
  9. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen

6. Val av revisor
Styrelsen anser inte att den nuvarande revisorn kan fullfölja sitt nuvarande uppdrag och genomföra sin sedvanliga årsrevision på grund av tidsbrist. Mot bakgrund av detta så föreslår därför styrelsen att en ny revisor väljs på av stämman, till ny revisor föreslås därför Leif Gunnar Skarle från Sonora Revision i Stockholm och ersättning ska utgå enligt en godkänd kostnadsräkning.

7. Beslut om nyemission om 5 Mkr
Att stämman beslutar att genomföra en spridningsemission om 5.016.000 SEK med en teckningskurs på 7.6 SEK per aktie i syfte att ge bolaget ett utökat tillväxtkapital under 2023 samt breda den nuvarande ägarstrukturen för att skapa bättre förutsättningar för en kommande börsnotering av bolaget. Emissionen innebär att högst 660,000 nya B-aktier ska emitteras till en teckningskurs om 7,6 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 18 maj maj till och med 02 juni 2023 eller ett sådant senare datum som beslutas av styrelsen. Bolagets aktiekapital kommer genom erbjudandet att ökas med högst 143.478 kronor och vid ett fulltecknat erbjudande kommer bolaget att tillföras 5.016.000 kronor före transaktionskostnader, vilket beräknas uppskattas till cirka 150.000 – 200.000 kronor. Nyemissionen medför en utspädning med högst 20% av de utomstående aktierna i bolaget.

8. Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande)
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Göteborg maj 2023
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.