Star innovation Group AB (publ) investerar 15 MSEK i Newton Nordic AB

Star innovation Group AB (publ) (“SIGAB”) har idag den 12 oktober 2022 tecknat 83 333 333 aktier i Newton Nordic AB AB via en företrädesemission till ett värde av 15 MSEK, säger Jesper Starander, grundare och VD i Star innovation Group AB (publ).

Newton Nordic AB

Newton Nordic AB (”Newton”) och dess nya huvudägare SIGAB kommer nu som första åtgärd att fokusera sin verksamhet på Newtons egna innovationsprodukter och utvecklingen av dessa. Detta sker samtidigt som ledningen med omedelbar verkan flyttar den operativa verksamheten till sitt nya huvudkontor i Göteborg där Bolaget investerar i att utöka sin säljavdelning med siktet inställt på dels nya kundengagemang på etablerade och nya marknader, dels på merförsäljning hos befintlig kundstock. Med Newtons innovativa produkter kopplat till bevisad tillväxtmodell och numera låga overhead-kostnader ges en positiv prognos på ökad lönsamhet och stärkta tillväxtmål för Bolaget redan under Q4 2022 och framåt under 2023. Bolagets strategiska och finansiella mål för dess investerare är att bli ett stabilt utdelningsbolag med start under andra halvåret 2023 och framåt.

Riktad nyemission

Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 0.18 per aktie, vilket är en teckningsrabatt om ca 50% från senaste emissionskurs under 2022. Genom den riktade nyemissionen så tillförs bolaget ca 15 Mkr före emissionskostnader. Tecknare av emissionen är investmentbolaget Star innovation Group AB (publ) som har sitt säte i Göteborg. Totalt emitteras 83 333 333 aktier och genomförandet av den riktade nyemissionen är villkorad av den kommande bolagsstämmans godkännande som är planerad att hållas i mitten av november 2022. Efter slutförd nyemission får Bolaget därmed en ny huvudägare i egenskap av Star innovation Group AB (publ) med en representation på cirka 45–50% av Bolagets aktier. Bolagets nya huvudägare föreslår i samband med detta även nyval av styrelse där nuvarande ledamöter avgår. Dessa ersätts med tre (3) nya ledamöter som kommer att väljas in via förslag från valberedningen och Star innovation Group AB (publ).

– Vi ser en fortsatt stark tillväxtpotential i Newton och vårt förtroende för bolaget är stort efter att vår bevisade analytiska granskningsmodell där vi noggrant utför olika screenings också indikerat god riskjustering på vår väsentliga investering. Våra portföljbolag har hittills uppvisat en mycket god tillväxt och vi ser stora möjligheter för dem framöver samt i form av nya investeringar inom ett flertal spännande branscher, kommenterar avslutningsvis Jesper Starander, grundare och VD på Star innovation Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu

STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)
Star Innovation Group AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på svenska tillväxtbolag och bolaget bedriver en aktiv kapitalförvaltning av både onoterade och noterade värdepapper i syfte att uppnå en hög direktavkastning på eget kapital. Läs mer om bolagets verksamhet på www.sigab.eu.