Star Innovation Group AB (publ) (”SIGAB”) har beslutat att tidigarelägga sin finansiella rapport för det fjärde kvartalet 2023 mot bakgrund av de pågående kapitalanskaffningar som bolaget håller på att stänga. Bolaget har under det sista kvartalet 2023 haft en väldigt god resultatutveckling vilket direkt kan härledas till portföljbolagens starka utveckling under perioden. Bolagets operativa intäkter för helåret blev ca 5,2 Mkr och de operativa kostnader uppgick till ca -3,4 Mkr, vilket resulterade i ett positivt rörelseresultat för bolaget om ca 1,8 Mkr. Bolagets finansiella poster uppgick totalt till 15,4 Mkr (försäljning av innehav och omvärdering av innehav), vilket resulterade i ett nettoresultatet på ca 17,2 Mkr före skatt för verksamhetsår 2024.

Kapitalanskaffningarna avser investeringar i ny teknik som AI-implementeringar i tillväxt- och scaleup-bolag vilket väntas skapa kassaflöden samt avkastning redan under 2024.

Vi avslutar de fjärde kvartalet väldigt starkt och resultatet överstiger även styrelsens finansiella mål för verksamhetsåret 2024, så både jag och styrelsen ser med tillförsikt väldigt positivt på den kommande framtiden, säger Jesper Starander, koncernchef i Star Innovation Group AB (publ).

Avslutningsvis så vill jag påminna alla aktieägare och nya investerare om Bolagets obligationserbjudande som fortfarande går att teckna fram till och med 2024-01-31. Erbjudandet avser tecknande av nya obligationer som löper på 3 år med en förmånlig årlig ränta om 12.25% varav räntan utbetalas per kvartal. Mer information om vårt obligationserbjudandet finner du på www.sigab.eu.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu