Star Innovation Group AB (publ) (”SIGAB”) styrelse har beslutat att stänga pågående kapitalanskaffning i bolaget. Den slutliga sammanräkningen visar att 1.491.500 aktier tecknades av både befintliga aktieägare och nya investerare. Bolaget tillförs cirka 9,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Därutöver så emitteras 1.491.500 teckningsoptioner av serien TO1, TO2, TO3 enligt tidigare emissionsvillkor. Teckningsoptionerna kan ytterligare tillföra bolaget ett kapitaltillskott på totalt 14.616.700 före emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital
Nyemission kommer öka SIGAB:s aktiekapital med 372.875 SEK, från nuvarande 845.835 SEK, till 1.218.710 SEK genom emission av 1.491.500 nya B-aktier. Efter emissionen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 4.874.840 aktier, varav 500.000 A-aktier och 4.374.840 B-aktier.

Emissionsinstitut
Aqurat fondkommission är emissionsinstitut till bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu