EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Star Innovation Group AB (publ) (”Bolaget”) styrelse har efter samråd med bolagets finansiella rådgivare, marknadsplats (MTF) och Bolagets huvudägare beslutat att en notering av Bolagets b-aktie kommer att stödja nästa steg i utveckling mot Bolagets tillväxt- och lönsamhetsmål. En notering kommer också att stärka Bolagets profil genom en ökad medial uppmärksamhet och Bolagets möjlighet att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Bolaget får även tillgång till både svenska och internationella kapitalmarknader vilket möjliggör en snabbare tillväxt i bolaget.

Styrelsen i Star Innovation Group AB har tillsammans med sin finansiella rådgivare bedömt att bolaget uppfyller gällande noteringskrav, s.k. börsfähighet, på den aktuella MTF-lista som styrelsen fört samtal med och en notering kan därför slutföras under andra halvåret 2024. Bolaget avser att genomföra en mindre noteringsemission (IPO) i samband med listningen i syfte att bredda antalet aktieägare i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Starander, VD i Star innovation Group AB (publ)
Mobil: + 46 735 126 440
E-post: jesper.starander@sigab.eu